Skrevet av Emne: DIVERSE LOVVERK SOM GJELDER KATTER  (Lest 9574 ganger)

Utlogget Ulla

 • Administrator
 • Skravlepus 4
 • *****
 • Innlegg: 27433
 • Takket: 660
 • Kjønn: Kvinne
 • Potespor i våre hjerter
  • Vis profil
DIVERSE LOVVERK SOM GJELDER KATTER
« på: 17 Desember 2008, 23:44:01 »
LEGGER INN DETTE SOM OPPSLAGSVERK


Husleieloven

Husleielovens § 22 og Borettslagslovens § 34 gir adgang til å vedta husordensregler "til sikring av god husorden". Slike regler kan fastsette forbud for beboerne mot å holde katt som forstyrrer husordenen.

Et slikt forbud kan ikke gjelde for innekatt som ikke er til ulempe for noen. Dette ble fastsatt i Høyesteretts dom inntatt i Rt 1993 side 1260 (Emmeline-dommen). Hvorvidt man i kraft av husordensregler kan forby hold av utekatt, ble ikke avgjort ved dommen. Et gyldig forbud mot utekatt kan imidlertid ikke lede til annet enn at utekatter, tilhørende borettslaget, kan innfanges på egen grunn. Forbudet leder ikke til en rett til å avlive slike innfangne katter. Det kan heller ikke vedtas av borettslaget.

For øvrig vil den beste løsning være å tillate kattehold (og hundehold) mot en avgift i tillegg til husleien for vedkommende dyreholder. Avgiften benyttes til ekstra avlønning av vaktmesteren for fjerning av avføring og for å dekke til sandkassene med presenning hver kveld og å ta presenningen av om morgenen. En slik avgift pålagt hold av utedyr fører til at skade og ulempe reduseres. Borettslag kan sannsynligvis vedta at utekatter skal steriliseres, kastreres, merkes eller underkastes båndtvang på bestemte deler av eget område. Båndtvang for katter er for øvrig en uting og bør ikke besluttes. Mulighetene er legio.


Straffeloven

Straffelovens §§ 291 eller 391 omfatter katter som eies eller som det

viser seg at noen eier, og som er innfanget og tatt livet av. Forholdet er at katter, som andre dyr, alltid relateres til en menneskelig eier, og som sådan er en "gjenstand" som tilhører "en annen". Den som tar livet av en eiet katt, eller medvirker til det, kan derfor straffes for skadeverk efter disse bestemmelsene. § 391 er mest praktisk fordi den voldte økonomiske skade oftest er liten ved avlivning av en "vanlig" katt. Hvis katten ikke er merket, kan den likevel være eiet. For å unngå straffeansvar må man derfor forsikre seg om at katten ikke er eiet før innbringelse eller i alle fall før omplassering eller sterilisering finner sted. I praksis kan dette gjøres ved kunngjøring om at innbrakt katt blir merket, omplassert eller sterilisert innen en bestemt tid, hvis ingen eier melder seg. Annerledes kan dette ikke gjøres.

Straffelovens § 407 uttaler at den som krenker en annens rett, ved å fange eller drepe dyr som ikke er i noens eie, straffes med bøter. Dette omfatter herreløse katter. Man har ikke lov til å krenke grunneiers rett ved å invadere hans eiendom og ta katter til fange. Uten tillatelse fra grunneier kan man derfor ikke fange katter på hans grunn uten å bryte Viltloven.

Straffen etter § 391 om skadeverk, er bøter eller fengsel inntil tre måneder og efter § 407 bot.

Straffelovens § 47 om nødrett kan ikke påberopes som hjemmel for innfanging av katter.


Dyrevernloven

Dyrevernlovens § 1 omfatter alle slags dyr og følgelig alle slags katter, enten det er eiet katt eller forvillet katt.

Det følger av Dyrevernlovens § 6, 2. ledd at avlivning av et dyr man treffer på bare kan skje når det er så sykt, skadet eller hjelpeløst at det ikke kan leve lenger eller "verta godt att". Herav følger at avlivning ikke kan skje når man påtreffer en katt - eiet eller forvillet - som er frisk. Dette gjelder selv om katten er syk, hvis den er i en slik tilstand at den kan leve lenger og bli bra igjen.

Dyrevernlovens § 31 setter straff for den som uaktsomt overtrer lovens regelverk på bot eller fengsel inntil 6 måneder.

Like som naboens plagsomt bjeffende hund ikke kan skytes eller krevet avlivet, kan heller ikke katter innfanges og avlives bare fordi de urinerer på upassende steder.


Viltloven

Viltlovens (Jaktlovens) § 2 omfatter alle viltlevende landpattedyr, hvilket betyr at herreløse katter må anses omfattet. Ifølge § 3 er også herreløse katter fredet, med mindre annet følger av lov eller vedtak med hjemmel i lov. Det er forbudt å fange, jage eller skade fredet vilt, det vil si også forvillede og herreløse katter. Jeg kjenner ikke til noen lov eller noe vedtak med hjemmel i lov som gjør katter til fritt vilt.

Jaktlovkomitéen foreslo tvert imot under forberedelse av Viltloven en lovfestet adgang til å avlive katter som skadelige rovdyr for skogsfugleunger, fasan, rapphøns og hareunger. Forslaget vakte et ramaskrik, og gikk ikke gjennom. Derfor er det riktig å slutte at det overhodet ikke er adgang til avlivning av katter, herunder forvillede og herreløse katter i det hele tatt.

Viltlovens §14 fastsetter at Departementet kan gi forskrifter om at vilt som skader kan felles uten hensyn til fredning og jakttider hele året eller bestemte tidsrom eller skade. Det er ikke truffet noe vedtak efter Viltloven om avlivning av herreløse katter.

Overtredelse av Viltloven straffes efter § 4 med bøter eller fengsel inntil ett år. Foreligger særdeles skjerpende omstendigheter, kan fengsel


Smitteloven

Smittevernloven (lov av 5. august 1994 nr. 55) § 4.1, gir kommunestyret eller Statens Helsetilsyn adgang til å treffe vedtak om avlivning av selskapsdyr, rotter og andre skadedyr når det er nødvendig for å forebygge en allmenfarlig smittsom sykdom. Det kan også fastsettes bestemmelser om plikt til løpende gjennomføring av avlivning av inntil to år anvendes. Det er meg bekjent ikke fastsatt noen nye forskrifter for slik løpende gjennomføring. Man har gamle forskrifter gitt i medhold av tidligere lov som fortsatt er gjeldende vedrørende utrydding av rotter og veggdyr og gassing av bygninger, skip, drivhus o.l.

Det kan ikke sees at Smittevernloven kan anvendes i ordinære tilfeller. Det må påvises utbrudd av eller fare for smitte av en allmenfarlig smittsom sykdom (epidemi), for at kommunestyret, i hastesaker kommunelegen, kan fastsette avlivning av selskapsdyr og andre skadedyr, det vil si alle former for katter. At en ørliten %-andel (2) av katters avføring teoretisk kan medføre smitte, er i seg selv ikke tilstrekkelig til inngrep. Det må dreie seg om en "allmenfarlig smittsom sykdom" i form av epidemi eller fare for slik, før noe kan gjøres.


Kommunehelsetjenesteloven

Kommunehelsetjenestelove n har i § 4a-8 bestemmelse om at kommunestyret og (i hastesaker kommunelegen) kan treffe vedtak om "retting" ved en eiendom eller virksomhet hvis forholdet kan ha negativ innvirkning på helsen. Vedtaket kan gå ut på at det ikke skal være mer enn et bestemt antall dyr på eiendommen. Vedtaket kan ikke gå ut på avlivning av dyr (katter). Reaksjonen er angitt å være dagmulkt overfor eieren av vedkommende eiendom og intet annet (§4a-9). Lovens formål er å forebygge sykdom og skade eller lyte, ved blant annet miljørettet helsevern og hjemler ikke avlivning av andre dyr eller katter.


Naboloven

Nabolovens § 2 bestemmer at ingen må foreta seg noe som er urimelig eller unødvendig, til skade eller ulempe på naboeiendom, såfremt det ikke er ventelig efter forholdene på stedet. Bestemmelsen gir hverken adgang til innfanging eller avlivning, men bare til erstatning efter § 9 for økonomisk skade eller ulempe man har lidt. Dreier det seg om herreløs katt, står man rettsløs erstatningsrettslig sett, fordi det ikke er noen eier å rette kravet mot.


Avlivningsforskriftene

Avlivningsforskriftene fra 1972 gitt i medhold av den nå opphevede lov fra 1929 om avlivning av husdyr og tamrein, bestemmer ingenting om adgang til å avlive katter. Den fastsetter bare hvordan avlivning skal skje, dersom eieren av katten vil det. Forskriften gjelder bare eiet huskatt. Disse regler hjemler ingen adgang til å foreta eller bestemme avlivning, aller minst av forvillede katter.


Husordensreglene

For at et borettslag overhodet skal kunne fatte vedtak om innfanging av katter på eget område, må husordensreglene inneholde bestemmelse om at katter skal holdes i bånd eller at det er forbudt å holde utekatter (forutsatt at slikt påbud eller forbud er gyldig). Finnes ikke slike bestemmelser i husordensreglene, kan styret i borettslaget ikke treffe vedtak om innfanging. Generalforsamlingen kan det, men det må foreligge vedtektsflertall, og saken må stå oppført i innkallingen.


Hjemmel og fremgangsmåte

Ethvert vedtak som medfører inngrep i den enkelte borgers rettsfære eller innebærer innfanging og/eller avlivning av hund og katt krever hjemmel i formell lov eller forskrift utferdiget i medhold av formell lov - det vil si lov gitt av Stortinget. På grunn av slik manglende hjemmel tilsidesatte

Høyesterett husordensregler i borettslag som forbød hold av innekatt, jfr. Emmelinedommen nevnt i pkt. 2 ovenfor. Tilsvarende gjelder et kommunalt tiltak om innfanging og avlivning av herreløse katter. Det finnes i øyeblikket ingen hjemmel i dag.

Fremgangsmåter for å fatte vedtak om inngrep overfor katter må iaktta Forvaltningslovens regler om veiledning (§ 11), befaring (§ 15), forhåndsvarsling (§16), utredningsplikt (§ 18), skriftlighet (§23), begrunnelse (§§ 24-25), underretning (§27) og klageadgang (§§28-29). Ikke alle kommuner har oppdaget Forvaltningslovens regler.

Vedtak hvor hjemmel mangler eller Forvaltningsloven ikke er fulgt er ugyldige. Gjennomføringen kan stanses ved begjæring om midlertidig forføyning ved stedets namsrett.

Man kan spørre seg om fremgangsmåten ved veiledning, varsling osv. som nevnt, må benyttes fordi vedtaket "bare gjelder katter" og ikke mennesker. Katter er ting og ikke personer efter norsk rett. Selv om det siste er riktig antas regelverket å måtte følges likevel fordi det vil angå katteeiere.


Konklusjonen

Konklusjonen er at en bestemmelse eller et vedtak om innfanging og avlivning av katter ikke er tillatt fordi gjennomføringen vil innebære en ulovlig eller straffbar handling. Ingen katter er fritt vilt enten det dreier seg om en eiet eller herreløs katt. Den omstendighet at det i praksis har forekommet vedtak om og gjennomføring av innfanging og avlivning av katter, betyr ikke at vedtakene eller gjennomføringen av dem er lovmedholdige. Det er meget som skjer i den feilaktige tro at man har adgang til å gjøre det.

Men det er behov for lovendring når det gjelder herreløse katter i by og tettsteder. Det burde vært adgang til inngrep ut fra et dyrebeskyttelsessynspunk t utover det man kan gjøre efter Dyrevernlovens någjeldende bestemmelse om syke katter omtalt i nr. 4 foran. Er kattebestanden altfor stor, eller kattenes tilstand ille på grunnav matmangel, sykdom eller kulde, bør kompetent myndighet kunne treffe vedtak om innfanging av herreløse katter. Forvaltningslovens regler må følges. Likeså bør det gis hjemmel for at eiere av katt kan pålegges kastrering, sterilisering og/eller obligatorisk merking av katten. Det siste er noe av det viktigste som kan gjøres i kattenes egen interesse.

Kilde: Dyrebeskyttelsen ved høyesterettsadvokat Tore Sverdrup Engelschiøn.
« Siste redigering: 18 Desember 2008, 00:34:51 av Ulla »

Utlogget Bemyself

 • Meeko, Knerten, Mimzy, Peico og Lissy.
 • Skravlepus 2
 • ***
 • Innlegg: 6594
 • Takket: 146
 • Kjønn: Kvinne
  • Vis profil
Sv: DIVERSE LOVVERK SOM GJELDER KATTER
« Svar #1 på: 17 Desember 2008, 23:46:52 »
veldig nyttig, tusen takk

Utlogget Ulla

 • Administrator
 • Skravlepus 4
 • *****
 • Innlegg: 27433
 • Takket: 660
 • Kjønn: Kvinne
 • Potespor i våre hjerter
  • Vis profil
Sv: DIVERSE LOVVERK SOM GJELDER KATTER
« Svar #2 på: 18 Desember 2008, 00:00:31 »
Ja det er spørsmål som dukker opp med jevne mellomrom, så det kan være kjekt å ha liggende.

Utlogget Gunnar

 • Sjefskatt
 • *
 • Innlegg: 823
 • Takket: 27
 • Kjønn: Kvinne
 • Livet er godt!
  • Vis profil
  • Smykke og puseblogg
Sv: DIVERSE LOVVERK SOM GJELDER KATTER
« Svar #3 på: 18 Desember 2008, 10:54:46 »
Smart å ha en sticky om dette. :)

lily

 • Gjest
Sv: DIVERSE LOVVERK SOM GJELDER KATTER
« Svar #4 på: 18 Desember 2008, 15:30:08 »
Så flott, et lite 'kattelovoppslagsverk'!  :biggrin:

Utlogget Echelon

 • Avhengig pus
 • **
 • Innlegg: 1281
 • Takket: 20
 • Kjønn: Kvinne
  • Vis profil
Sv: DIVERSE LOVVERK SOM GJELDER KATTER
« Svar #5 på: 18 Desember 2008, 15:31:38 »
Å, dette var lurt!  :nisseglis: Er jo stadig noen som lurer på sånne ting.
Nothing is permanent in this wicked world - not even our troubles.

Utlogget Oda

 • Kattepratpuser
 • Skravlepus 4
 • *****
 • Innlegg: 27586
 • Takket: 113
 • Kjønn: Kvinne
 • Bergenser
  • Vis profil
Sv: DIVERSE LOVVERK SOM GJELDER KATTER
« Svar #6 på: 18 Desember 2008, 15:37:37 »
takk for det, Ulla

Jeg er redd for at mine naboers ukastrerte 2 katter skal overføre smitte til mine katter. Hører jo så mye om katteaids blandt de som er ukastrerte.

Det er vel dessverre mitt problem, ikke sant?

Utlogget malinrenee

 • Nytt medlem
 • *
 • Innlegg: 2
 • Takket: 0
  • Vis profil
Sv: DIVERSE LOVVERK SOM GJELDER KATTER
« Svar #7 på: 30 Desember 2008, 14:06:07 »
Flott at ting som dette blir ofentlig gjort  :biggrin:

Utlogget Lisbet

 • Avhengig pus
 • **
 • Innlegg: 1306
 • Takket: 84
 • Kjønn: Kvinne
  • Vis profil
Sv: DIVERSE LOVVERK SOM GJELDER KATTER
« Svar #8 på: 05 Januar 2009, 04:59:38 »
Lovverk er vel og bra, men hva nytter det når de som skal se til at lovene overholdes (les POLITIET) ikke har kjennskap til lovene eller ikke bryr seg???? De henlegger jo de fleste slike saker???

Jeg har inntrykk av at vi er et "banana land" når det gjelder slikt (katter)

Myndighetene er flinke til å prate om dyres rettigheter rundt om  i verden, MEN hva gjør de konkret i NORGE???

"Ikke en skit" for kattene. Det er så mange hjemløse katter som lider enormt, boligbyggelagene "turer" fram som de vil, politiet HENLEGGER slike saker hele tida.

Jeg er så "forbanna" på hele systemet at jeg holder på å fly i flint.

VI  MÅ  HEVE  KATTENES  STATUS før noe blir gjort, fine ord på papiret hjelper ingen

Utlogget RaraAvis

 • TheCrazyCatLady
 • Moderatorpusene
 • Skravlepus 4
 • *****
 • Innlegg: 16123
 • Takket: 343
 • Kjønn: Kvinne
 • Meeko og Belle er alltid i <3 mitt
  • Vis profil
  • Life of Crazyness
Sv: DIVERSE LOVVERK SOM GJELDER KATTER
« Svar #9 på: 05 Januar 2009, 11:35:06 »
Vi prøver!! men det finne så mange (sorry for utrykket her) IDIOTER som nekter å ta til seg ny informasjon, at det går utrlooooolig sakte  :skjelveleppe:
How you behave toward cats here below determines your status in Heaven. ~ Robert A. Heinlein
Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdelinger
Jeg og 2 venner blogger om livene våre

Utlogget kriistiin

 • Fin pus
 • ****
 • Innlegg: 104
 • Takket: 5
 • Kjønn: Kvinne
 • Pippi
  • Vis profil
  • Brukshundene
Sv: DIVERSE LOVVERK SOM GJELDER KATTER
« Svar #10 på: 06 Januar 2009, 15:39:57 »
lurer på noe. Bruttern vill gjerne skaffe seg en katt.
Han leier ;) Huseier har katt. Det sto i annosen at husdyr ikke var lov. Men kan ikke huske det sto i kontrakten ..
Han er vant med ute-inne katt, så det er sikkert det katten kommer til og bli ;)
Kan er litt sjenert, så han har ikke noe lyst og spørre. Noen som har noen innveinger?

Utlogget Kirakatt

 • Kattepratpuser
 • Skravlepus
 • *****
 • Innlegg: 4278
 • Takket: 51
 • Kjønn: Kvinne
  • Vis profil
Sv: DIVERSE LOVVERK SOM GJELDER KATTER
« Svar #11 på: 06 Januar 2009, 15:48:31 »
Han må jo bare spørre huseier, slik at han har alt på det rene.. Hvis det var det du mente ? At han vil få seg katt uten å spørre først?
Må jo være enda verre å går rundt å "vente" på å bli konfrontert med katteholdet, enn å ta mot til seg å spørre..

Hvis huseier selv har katt så vil jeg nå tro de ikke har noe imot at broren din skaffer seg en heller  :icon_smile:
Håper det ordner seg da!

Utlogget RaraAvis

 • TheCrazyCatLady
 • Moderatorpusene
 • Skravlepus 4
 • *****
 • Innlegg: 16123
 • Takket: 343
 • Kjønn: Kvinne
 • Meeko og Belle er alltid i <3 mitt
  • Vis profil
  • Life of Crazyness
Sv: DIVERSE LOVVERK SOM GJELDER KATTER
« Svar #12 på: 08 Januar 2009, 11:49:17 »
ifølge lovene, kan ikke huseiere nekte noen å ha husdyr, sålenge gode grunner taler for at man skal ha husdyr..  :whistling:
How you behave toward cats here below determines your status in Heaven. ~ Robert A. Heinlein
Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdelinger
Jeg og 2 venner blogger om livene våre

Utlogget Tranquil

 • Sjefskatt
 • *
 • Innlegg: 767
 • Takket: 9
 • Kjønn: Kvinne
 • Eid av 3 ragdoll og en exotic.
  • Vis profil
  • http://tranquil.no/
Sv: DIVERSE LOVVERK SOM GJELDER KATTER
« Svar #13 på: 13 September 2009, 13:02:16 »
takk for det, Ulla

Jeg er redd for at mine naboers ukastrerte 2 katter skal overføre smitte til mine katter. Hører jo så mye om katteaids blandt de som er ukastrerte.

Det er vel dessverre mitt problem, ikke sant?

Kan ikke forstå at noen har interesse av a ha de som ukastrerte hvis de ikke driver med opdrett. Så mange fordeler med å "bare få det gjort".... til og med de som driver med det kastrerer guttene sine for at de skal få det bedre når de er ferdig med jobben sin :mellow:

Utlogget Oda

 • Kattepratpuser
 • Skravlepus 4
 • *****
 • Innlegg: 27586
 • Takket: 113
 • Kjønn: Kvinne
 • Bergenser
  • Vis profil
Sv: DIVERSE LOVVERK SOM GJELDER KATTER
« Svar #14 på: 13 September 2009, 14:00:04 »
Helt enig med deg. Men disse menneskene bryr seg ikke om at kattene deres er borte lenge av gangen. Kattene har hatt noen skader etter sloss kamper, men de fleste gangene ordner de opp med skadene selv og det går så fint, sier de. De har vært to ganger til dyrlegen hvor kattene har hatt infeksjon i sårene sine. De sier at de bryr seg veldig mye om kattene deres og mener det er til kattens beste å ikke være kastrert. Det er naturlig for dem.

Jeg har snakket om at det er forferdelig med så mannge hjemløse katter, og at det er mye alvorlige sykdommer blandt ukastrerte katter. Mannen i huset vil dessverre ikke høre. :Sukker:

Utlogget Wikrita

 • Siameseravhengig
 • Skravlepus 1
 • **
 • Innlegg: 5469
 • Takket: 80
 • Kjønn: Kvinne
 • (N) Wikrita's Wit
  • Vis profil
Sv: DIVERSE LOVVERK SOM GJELDER KATTER
« Svar #15 på: 13 September 2009, 15:45:33 »
Avlivningsforskriftene

Avlivningsforskriftene fra 1972 gitt i medhold av den nå opphevede lov fra 1929 om avlivning av husdyr og tamrein, bestemmer ingenting om adgang til å avlive katter. Den fastsetter bare hvordan avlivning skal skje, dersom eieren av katten vil det. Forskriften gjelder bare eiet huskatt. Disse regler hjemler ingen adgang til å foreta eller bestemme avlivning, aller minst av forvillede katter.
Sitat
Dette skjønner jeg ikke. For en tid tilbake fant jeg etn tekst fra lovverket som sa at man ikke kan avlive valsper og kattunger som er eldre enn 14 dager.
Og alle vi som har rasekatter, kommer oss jo greit unna med denne loven i lommen, om vi går lei av kattene våre.....


Amatører gjør så godt de kan, dilettanter hva de ikke kan.
Walt Disney

Utlogget MissHeike

 • Kattepratpuser
 • Skravlepus 3
 • *****
 • Innlegg: 8367
 • Takket: 26
 • Kjønn: Kvinne
 • Hanne
  • Vis profil
  • Bloggen min :)
Sv: DIVERSE LOVVERK SOM GJELDER KATTER
« Svar #16 på: 25 Februar 2011, 22:55:18 »
Og denne tråden er flott! Men er noe jeg ikke skjønner, ut i fra hva husleie loven sier, så kan ingen nekte meg og ha innekatter?

Er ikke noe problem, det er heldigvis låv og ha katt her, men da jeg skulle få Nimbus, gav jeg beskjed til huseieren om at jeg skaffet en til, og jeg har gode grunner til og ha mine 2 puser, jeg har sosiale vansker, og kattene er uvurdelige for meg, jeg kan rett og slett ikke leve uten dem, spess har Mikkel hjulpet meg enormt det siste året med ting jeg hadde store vansker med før.

Kattene sjenerer jo ikke for noen, bortsett fra at jeg er rotete av meg, så har kattene rene do og får mat og vann og godt stell, de plager ingen, de er enorm glede og gir meg en grunn til og kave meg gjennom hverdagen, blir som om noen rev ut lungene mine eller noe om de tok fra meg kattene.

Jeg lurer mest på dette da jeg ser det er utrolig vanskelig, spesielt her nordpå og finne leilighet der det er låv og ha dyr : / Skjønner jo mest at det går mer på at folk er uvitende om hva som faktisk står i låvene, og siden katt og hund er de mest vanligste husdyrene og så utrolig mange faktisk har kjæledyr, det være om det er hund eller katt eller hva enn det måtte være, burde jo politiet og folk som leier ut vite om dette... syns det er uhørt og idiotisk! Vet jo at noen har allergi og de må tas hensyn til, men det betyr jo ikke at folk skal være uvitende om noe som faktisk er så vanlig... ikke en gang alle som er allergisk er helt: OMG! DYR MÅ FORBYS! drit i loven! Mange allergikere har jo kjæledyr da :)

Keiron min <3

Utlogget hvalen

 • Nytt medlem
 • *
 • Innlegg: 5
 • Takket: 0
  • Vis profil
Sv: DIVERSE LOVVERK SOM GJELDER KATTER
« Svar #17 på: 05 Mars 2011, 13:33:54 »
Obs!
Ser av flere innlegg at ikke alle er klar over hva loven sier om alderen til kattunger ved levering: ALLE kattunger både rasekatter og huskatter , skal være minst 12 uker før de skilles fra moren.  Norge har altså de samme regler som Sverige.
Hvis jeg ser annonser i avisen der det står at kattunger som er yngre enn 12 uker kan flytte, ringer jeg til dem og spør om de er klar over at de bryter loven. Det er Mattilsynet (og NRR) som har bestemt dette, så en risikerer å få Dyrevernsnemnda på nakken hvis en bryter denne loven.
Det er også krav om at alle som har dyr har plikt til å sette seg inn i dette dyrets behov (fysiske og psykiske), og å FORVISSE SEG OM AT DEN EN OVERLATER ET DYR TIL HAR DENNE KUNNSKAPEN.  Det er altså ikke nok f.eks. å bare sende med en brosjyre, en skal forvisse seg om at kjøperen/mottakeren har forstått.
Alle katteoppdrettere i NRR er pliktige til å sette seg inn i NRRs lover og regler. Alle som holder dyr plikter å kjenne til Mattilsynets lover og regler (Dyrevernloven).  Jeg anbefaler alle å lese på Norsk Huskattforenings hjemmeside, der står det mye fornuftig og nyttig.

Utlogget Ulla

 • Administrator
 • Skravlepus 4
 • *****
 • Innlegg: 27433
 • Takket: 660
 • Kjønn: Kvinne
 • Potespor i våre hjerter
  • Vis profil
Sv: DIVERSE LOVVERK SOM GJELDER KATTER
« Svar #18 på: 05 Mars 2011, 13:41:23 »
Kan du henvise til hjemmelen til denne loven i Norge?

Utlogget hvalen

 • Nytt medlem
 • *
 • Innlegg: 5
 • Takket: 0
  • Vis profil
Sv: DIVERSE LOVVERK SOM GJELDER KATTER
« Svar #19 på: 05 Mars 2011, 14:14:04 »
Gå inn på: Mattilsynet-Dyr-Publikasjoner-Brosjyrer-Veiledning om hold av dyr-Katt,brosjyre: under Hvor kan jeg få katt? (Kattunger skal være minst 12 uker gamle).
Se også Lov 2009-06-19 nr. 97, Lov om dyrevelferd "Dyrevelferdsloven". Se kap.ll, §23, (§24), §27.